മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കായുള്ള മൊബൈൽ ജർമ്മൻ - ടർക്കിഷ് നിഘണ്ടു (ജാവ)

6

ജർമ്മൻ മുതൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു (java)

ഇനിപ്പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

BenQ Siemens: E71

LG: KE970 ഷൈൻ

മോട്ടറോള: അക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ എന്ന അക്സനുമ്ക്സ, അക്സനുമ്ക്സ, അക്സനുമ്ക്സ, ച്ക്സനുമ്ക്സ, ച്ക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, ഫൊമ_മ്ക്സനുമ്ക്സ, ഇക്സനുമ്ക്സ, മൊതൊരജ്ര്_വ്ക്സനുമ്ക്സക്സ, രിജ്ര്ജ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ

നോക്കിയ: ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ എന്ന ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ എന്ന ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ ഓഫ് ക്സനുമ്ക്സ , ക്സനുമ്ക്സ ഓഫ് ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ എന്ന ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ എന്ന ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ ആദർശവും ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ_സിരൊച്ചൊ_എദിതിഒ ന്റെ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ, ന്ക്സനുമ്ക്സ എന്ന ന്ക്സനുമ്ക്സ

സാംസങ്: ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സന്, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ , എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, എക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, ത്ക്സനുമ്ക്സ, ത്ക്സനുമ്ക്സ, ത്ക്സനുമ്ക്സ, ത്ക്സനുമ്ക്സ, ഉക്സനുമ്ക്സ, ക്സക്സനുമ്ക്സ, ക്സക്സനുമ്ക്സ, ക്സക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ

ഷാർപ്പ്: 902, SGH-NNUMX, TM902

സീമെൻസ്: ച്ക്സനുമ്ക്സ, ച്ക്സനുമ്ക്സ, ച്ക്സക്സനുമ്ക്സ, മ്ക്സനുമ്ക്സ, മെക്സനുമ്ക്സ, സ്ക്സനുമ്ക്സ, സ്ക്സനുമ്ക്സ, സ്ക്ക്സനുമ്ക്സ, സ്ത്ക്സനുമ്ക്സ, സ്ക്സഗ്ക്സനുമ്ക്സ

സോണി എറിക്സൺ: ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ഫ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, മ്ക്സനുമ്ക്സ, മ്യ്ലൊ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, പ്ക്സനുമ്ക്സ, സ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, വ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ, ജ്ക്സനുമ്ക്സ

ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാകും, ഇത് പൂർണ്ണമായും സൌജന്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ വരിയിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനാകില്ല.

ജാവയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ, ബാഹ്യ ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉചിതമായ ഫോൾഡർ ഇൻസ്റ്റോൾ ഈ വഴി, നിങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ഫയൽ നിന്ന് അത് നീക്കം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ജർമ്മൻ നിഘണ്ടു.

ഒരു ആൾമാങ്കക്സ് ടീം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പ്രോഗ്രാം / ഫയൽ ഡൌൺലോഡുചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
കുറിപ്പ്: ഈ പ്രോഗ്രാം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് Almancax
നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രവും പരിധിയില്ലാത്തതുമായ ഉപയോഗ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ലൈനിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചുരുക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബില്ലിംഗിന്റെ വർദ്ധനവുമില്ല.

ജർമ്മൻ പഠന പുസ്തകം

പ്രിയ സന്ദർശകരേ, ഞങ്ങളുടെ ജർമ്മൻ പഠന പുസ്തകം കാണാനും വാങ്ങാനും മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, അത് ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, വളരെ മനോഹരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വർണ്ണാഭമായതും ധാരാളം ചിത്രങ്ങളുള്ളതും വളരെ വിശദമായതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ടർക്കിഷ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ. സ്വന്തമായി ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സ്കൂളിനായി സഹായകരമായ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഒരു മികച്ച പുസ്തകമാണെന്നും ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നേരിട്ട് തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നേടുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്കും ഇവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം
6 അഭിപ്രായങ്ങൾ
 1. എലിഫ് പറയുന്നു

  ഇത് നോക്കിയ x3 യുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു
  ഇത് നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഫയൽ എറിഞ്ഞു, കൂടുതൽ നടപടികളൊന്നുമില്ല 🙂

 2. ഹബീബ് പറയുന്നു

  ഇത് ഐ ഫോണുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമോ ??

  1. ജർമ്മൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ പറയുന്നു

   ജാവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുമായും ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

 3. zeuss പറയുന്നു

  samsung m8910-ന് ഇത് രാത്രി സമയമാണോ

 4. ആൽപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റ് പറയുന്നു

  നിഘണ്ടുവിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി നൽകിയാൽ നന്നായിരിക്കും?

 5. ചതിയൻ പറയുന്നു

  സുഹൃത്തുക്കളേ, ചില ഫോണുകൾക്ക്, ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, .rar എക്സ്റ്റൻഷൻ .jar ആക്കി ഫോണിലേക്ക് എറിയുക.

ഒരു മറുപടി തരൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.